O nás

 Co je projekt Zachraň Zeměpis a proč vznikl

Vítáme Vás na stránkách Zachraň Zeměpis,

které jsme se jako dva mladí učitelé zeměpisu rozhodli založit na podporu výuky tohoto předmětu. Fakt, že po dokončení studia a při následném přechodu do praxe jsme na internetu nenašli žádnou webovou stránku, která by komplexně podporovala učitele zeměpisu, nás motivoval k založení tohoto webu. Mezinárodní charta geografického vzdělání uvádí, že je velmi důležité, aby učitelé zeměpisu mezi sebou sdíleli nové přístupy k výuce a inspiraci do výuky. Právě z tohoto důvodu byl tento web založen. (IGU-CGE, 2016)

Na webu zachranzemepis.cz najdete inspiraci do výuky zeměpisu, kterou lze volně využít. Našim cílem je, aby byl web založen na vzájemném sdílení inspirace do výuky. To znamená, že každý se může zapojit a sdílet své nápady s ostatními učiteli. Krom toho zde najdete odkazy na odborné články a další materiály vhodné pro učitele.

Myslíme si, že zeměpis není jen o faktografických znalostech, ale hlavně by měl žáky učit přemýšlet o geografických otázkách: “Kde to je?; Jaké to je?; Proč to tam je?; Jak to vzniklo?; Jaký to má vliv?; Jak by to mělo být uzpůsobeno vzájemnému užitku člověka a přírody?”. Dle nás je zeměpis ideálním předmětem k rozvoji Soft-skills, protože právě zmíněné problémové otázky nutí žáky přemýšlet a hledat řešení problémů. Krom toho bychom rádi žáky pomocí zeměpisu vedli k co největší podnikavosti a jejich občanské angažovanosti.

Asi se ptáte proč název Zachraň Zeměpis?

Je to proto, že už v roce 1992 charta geografického vzdělávání poukázala na fakt, že tento předmět je nejvíce ohrožen nedostatečnou informovaností kolegů, odborné veřejnosti, ale i nadřazených orgánů o nenahraditelnému přínosu zeměpisu ve vzdělání. Myslíme si, že tento problém je stále aktuální a je třeba na něm pracovat. (Kühnlová, 1994)

Dále v článku „Jak dál ve výuce regionální geografie na základních školách?“ (Knecht & Hofmann, 2020) autoři zmiňují, že jsou nespokojeni s výukou regionální geografie v České republice, která je dle autorů stále hlavně encyklopedická a popisná.  Pokud vezmeme v potaz, že v Českém kurikulu je regionální geografie dominantní, tak je to dle autorů velmi velký problém. Ten poté vede k tomu, že čeští žáci považují zeměpis za nudný, nezajímavý, neužitečný nebo nenáročný předmět. (Doubrava (2018) Lze zmínit i, že dle informací České školní inspekce je na základních školách až 35 % učitelů zeměpisu bez potřebné aprobace. Nejhorší je situace u učitelů do tří let praxe, kde pouze třetina učitelů zeměpisu má zeměpis vystudovaný (Duffek, Pluháčová, Stacke, 2018). Chybějící vzdělání se potom může odrážet v kvalitě výuky. Může vést k zaměření na encyklopedické znalosti, přílišnému lpění na obsahu učebnic a minimální samostatné práci žáka. Česká školní inspekce uvádí, že hodiny zeměpisu jsou často nepodnětné, až 35 % žáků se v hodině nudí (Duffek, Pluháčová, Stacke, 2018).

Tyto stránky by měly být oporou pro pedagogy, aby sebe sami a následně i kolegy utvrdili o nenahraditelném přínosu zeměpisu. Charta geografického vzdělávání vidí v dnešní době hlavní přínos zeměpisu v ekologické výchově a výchově k mezinárodnímu porozumění, přátelství a solidaritě mezi národy, k humanismu, k angažovanosti při řešení domácích i světových problémů a k schopnosti odpovědně rozhodovat ve prospěch člověka i přírody. K těmto tématům najdete na našich stránkách výukové materiály, které lze využít ve výuce.

Připojte se k nám a pokusme se společně zachránit a zlepšit zeměpis na českých školách.

Hlavní cíle

a) propagovat moderní přístupy a nové trendy ve výuce zeměpisu a geografie, rozvoj Soft-skills ve výuce zeměpisu a podnikavosti, zapojení moderních technologií ve výuce zeměpisu a tím se zasazovat se o zkvalitnění výuky zeměpisu a geografie v systému českého školství,

b) zvyšovat prestiž oborů zeměpisu a geografie,

c) podpora začínajících učitelů při jejich přechodu do praxe,

d) poskytovat učitelům zeměpisu a geografie metodicko-didaktickou podporu pro výuku,

e) vzájemně propojovat učitele a umožňovat sdílení jejich zkušeností,

f) propojení akademické sféry s učiteli v praxi.

Tým Zachraň Zeměpis

Jan Otáhal – zakladatel (j.otahal@zachranzemepis.cz)

Martin Jelínek – zakladatel (m.jelinek@zachranzemepis.cz)

Petr Bárta – šéfredaktor webu (p.barta@zachranzemepis.cz)

Michaela Jandová – PR a sociální sítě

Dominika Zečevičová – redakční činnost

Lukáš Macek – hlas našeho YouTube kanálu

Jak můžete podpořit Zachraň Zeměpis?

Využité zdroje:

Doubrava, L. (2018): Zeměpis žáky nebaví!: předmět, který paradoxně doplácí na svoji hraniční pozici. Učitelské noviny, 121, 10, 4–7.

Duffek, V., Pluháčová, M., & Stacke, V. (2018). Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ–úvod, stanovení terminologie a metodický postup jejich zjišťování.

International Geographical Union Commission on Geographical Education (IGU-CGE). (2016). 2016 International charter on geographical education.

Knecht, P, Hofmann, E. (2020): Jak dál ve výuce regionální geografie na základních školách? Informace ČGS, 39, 2, 14–23.

Kühnlová, H. (1994): Mezinárodní charta geografického vzdělání. Geografické rozhledy, 3(5), 137–138.

BONUSOVÝ OBSAH