Přelidníme planetu? Návrh devíti tematických aktivit do výuky

Publikoval(a) Zachraň Zeměpis dne

Máme tu druhou kapitolu tematického zeměpisu pro učitele, jejichž autory jsou Radka Nedbalová a Michal Staněk. Již jsme vám popisovali první kapitolu této publikace, která nesla název Kde žijí lidé? – a můžete ji stáhnout zde. Nyní si tedy představíme druhou kapitolu, která nese název Přelidníme planetu? V této kapitole najdete 9 návrhů aktivit do výuky, které jsou vhodné pro různě pokročilé žáky. Snahou autorů je nabídnout materiály učitelům běžných základních škol a zahrnout do nabídky také materiály pro pokročilejší žáky ZŠ či gymnázií. Některé aktivity v sobě zahrnují různé úrovně obtížnosti, jiné (označené hvězdičkou) jsou náročnější a vhodné pro starší žáky ZŠ, gymnázia, případně i žáky středních škol. Cílem autorů je, aby každý učitel, který chce učit dle témat, mohl díky této publikaci získat inspiraci pro vedení hodin zeměpisu.

Tato kapitola přispívá k naplnění těchto výstupů RVP ZV:

  • Žák posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa.
  • Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich.

Popis jednotlivých aktivit kapitoly – Přelidníme planetu?

1. Populační počítadlo

Cíl aktivity: Žáci vyhledají statistická data, pracují s nimi, analyzují je a diskutují o nich.

Jedná se o aktivitu, která žáky seznámí s aktuálním počtem obyvatel na planetě Zemi. Žáci s pomocí webu www.worldometers.info vypracovávají pracovní list, který je zaměřený na rozvoj matematických a zeměpisných dovedností. Na závěr aktivity pak lze zařadit tvorbu myšlenkové mapy, či metodu volného psaní.

2. Případové studie

Cíl aktivity: Žáci na základě konkrétních příkladů pojmenují příčiny a důsledky různého demografického vývoje.

Druhá aktivita je zaměřena na práci s textem. K dispozici jsou čtyři texty – texty o Tanzánii a Číně se věnují snižování přirozeného přírůstku, texty o Československu a Japonsku se věnují zvyšování přirozeného přírůstku obyvatel. Následná práce s textem je možná několika způsoby, které autoři nabízí.

3. Populační vývoj Česka

Cíl aktivity: Žáci popíší (s pomocí věkových pyramid) demografické změny v Česku (Československu) od 20. století.

Ve třetí aktivitě pracují žáci na pracovním listu, který je zaměřený na věkovou pyramidu Česka. Žáci pomocí webu Českého statistického úřadu zkoumají, jak se měnila věková pyramida Česka a procvičují si práci s ní. Krom toho můžete s žáky projektovat vývoj obyvatel do roku 2100.

4. Práce s textem

Cíl aktivity: závisí na konkrétním zadání

Ve čtvrtém návrhu aktivity žáci pracují s textem, který na konkrétních příkladech vysvětluje demografickou revoluci a demografickou proměnu obyvatelstva na Zemi. Je mnoho možností, jak s textem pracovat, přičemž autoři nabízí několik návrhů jako například filtr klíčových slov, INSERT a další.

5. Argumentační hra

Cíl aktivity: Žáci diskutují, argumentují a ve skupině dochází ke společnému stanovisku.

V této aktivitě se žáci rozdělí do skupiny a stávají se členy vlády státu, který má v tuto chvíli 57 milionů obyvatel. Země má potíže s vysokým počtem narozených dětí a stále stoupajícím počtem obyvatel (přírůstek v tomto roce byl 3,56 % a za rok se tak počet obyvatel zvýšil o více než jeden a půl milionu lidí). Polovina obyvatel státu pracuje za nízkou mzdu, která zajistí jen základní potřeby. Stát poskytuje všem zdarma základní zdravotní ošetření a vzdělávání. V zemi funguje omezeně sociální systém (podpora lidí, kteří nemohou pracovat – dlouhodobě nemocných, seniorů ad.). Vláda se rozhodne se situací něco udělat. Na výběr je řada aktivit, které by mohly (nebo nemusely) pomoci. Nyní je tedy třeba se na základě argumentů domluvit, co by mohlo státu pomoci.

6. Demografická revoluce

Cíl aktivity: Žáci popíší, co je demografická revoluce a jak se proměňuje demografická situace vybraných států světa. Analyzováním demografických dat přiřadí stát ke konkrétní fázi demografické revoluce.

V úvodu aktivity je třeba žáky seznámit s tím, co je to „demografická revoluce“. Následuje práce s pracovním listem a webovou aplikací Gapminder. Velkou výhodou je, že součástí pracovního listu je i vysvětlení jak s aplikací pracovat, takže není nutné, aby s ní měli žáci nějakou předešlou zkušenost. Žáci tedy pracují opět s daty, které porovnávají a analyzují.

7. Příčiny a důsledky

Cíl aktivity: Žáci vytvoří řetězce příčin a následků a zmapují tak konkrétní dopady rostoucího počtu obyvatel planety.

Sedmá aktivita žákům přiblíží dopady, které má rostoucí počet obyvatel na Zemi. Žáci mají za úkol zpracovat diagram, který bude mapovat důsledky rostoucího počtu obyvatel. Žáci mohou pracovat zcela nezávisle a vymýšlet své vlastní řetězce důsledků, nebo využít přiložené kartičky, ze kterých řetězce poskládají a případně je doplní o další vlastní nápady.

8. Jídelníček budoucnosti

Cíl aktivity: Žáci představí řešení možného nedostatku potravin při zvyšujícím se počtu obyvatel a globálních změnách klimatu.

Osmá aktivita motivuje žáky k přemýšlení nad tím, jak bude třeba v budoucnu upravit náš jídelníček, aby bylo možné nasytit 9 miliard obyvatel. Aktivita uvádí hned několik možností jak ji realizovat, přičemž dovoluje žákům řešit tuto problémovou úlohu se zapojením vlastní kreativity.

9. Společná budoucnost

Cíl aktivity: Žáci s využitím svých znalostí popisují budoucnost a své názory opírají o konkrétní argumenty.

Jedná se o závěrečnou aktivitu, která by měla shrnout celý tematický celek v druhé kapitole této publikace. Autoři zde nabízí několik možností jak reflektovat znalosti, které žáci získali. Lze tedy využít například skupinové diskuze, či volného psaní, nebo pracovního listu „až mi bude 30″.

Aby práce autorů byla pro učitele co nejužitečnější, budou autoři vděčni za zpětnou vazbu, kterou můžete odeslat pomocí tohoto dotazníkuDOTAZNÍK


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH