Kde žijí lidé? Návrh šesti tematických aktivit do výuky

Publikoval(a) Radka Nedbalová dne

V Česku se zeměpis tradičně učí dle jednotlivých regionů a v mnoha případech připomíná pročítání encyklopedie světa se spoustou faktografických údajů, které se žáci učí a poté reprodukují v testech. Málo se zde pracuje s širšími souvislostmi, kritickým myšlením a rozvojem klíčových kompetencí. Existují ale i jiné způsoby pojetí výuky, které jsou běžné v anglicky mluvících zemích. Zde se zeměpis zaměřuje na jednotlivá témata, která se zkoumají v obecné rovině i na konkrétních případových studiích. Tento způsob umožňuje komplexní pohled na svět.

Tematické pojetí zeměpisu je zcela v souladu s RVP a podporu pro ně lze nalézt také v nové Koncepci geografického vzdělávání https://egeografie.cz, která na konkrétních tvrzeních popisuje, co mají žáci v rámci daného tématu zvládat.

Kde žijí lidé, je první části tematického zeměpisu pro učitele, přičemž další kapitoly budou vycházet v budoucnu. Cílem autorů je, aby každý učitel, který chce učit dle témat, mohl díky této publikaci získat inspiraci pro vedení hodin zeměpisu. Aktivity jsou vhodné pro různě pokročilé žáky. Naší snahou bylo nabídnout materiály učitelům běžných základních škol a zahrnout také materiály pro pokročilejší žáky ZŠ či gymnázií. Některé aktivity v sobě zahrnují různé úrovně obtížnosti, jiné (označené) jsou náročnější a vhodné pro starší žáky ZŠ, gymnázia, případně i žáky středních škol.

Tato kapitola přispívá k naplnění těchto výstupů RVP ZV

  • Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich.
  • Žák posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa.
  • Žák posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel.

Popis jednotlivých aktivit kapitoly – Kde žijí lidé?

1. Lidé na světadílech

Cíl aktivity: Žáci popíší rozdíly v hustotě zalidnění světadílů.

Jedná se o jednoduchou aktivitu, která žákům přiblíží hustotu zalidnění dle světadílů. Výhodou aktivity je, že je skvělým „icebreakerem“ pro následující diskuzi.

Na tuto aktivitu lze navázat tematikou nerovnoměrného rozdělení bohatství ve světě. Námět aktivity je dostupný zde: https://zachranzemepis.cz/aktivita-ktera-priblizi-zakum-nerovnomerneho-rozdeleni-bohatstvi-ve-svete/

2. Kde lidé (ne)žijí?

Cíl aktivity: Žáci s použitím školního atlasu světa určí, jak je zalidněná konkrétní oblast světa (a s pomocí map vysvětlí, proč je daná oblast hustě/řídce osídlená).

Jedná se o kombinaci krátké aktivity a pracovního listu, který má možnost diferenciace na tři obtížnosti. Aktivita žákům přiblíží nerovnoměrné rozložení obyvatelstva na planetě Zemi. Následně žáci pracují na pracovním listu, který obsahuje pět míst a úkolem žáků je doplnit kde se nachází, jak hustě jsou zalidněna a proč je tam taková hustota zalidnění.

3. Ideální místo pro život

Kde žijí lidé?

Cíl aktivity: Žáci při společné diskuzi 1) určí, co ovlivňuje rozložení obyvatelstva na Zemi, 2) zvolí s použitím atlasu či internetu místo na Zemi, které odpovídá stanoveným kritériím.

V této aktivitě si žáci ve dvojicích vymýšlejí, podle čeho si lidé nejčastěji vybírají místo pro život (např. příznivé klima, dostupnost vody, zaměstnání, školy atd.). Následuje porovnání toho, které faktory měly velký vliv na rozložení osídlení před 200 lety a které jsou důležité dnes. Poté je jejich úkolem sepsat 5 – 10 kritérií, která by byla pro ně osobně rozhodující, kdyby si vybírali místo pro život v nějaké jiné části světa. V další části mají žáci za úkol najít místa s použitím atlasu či internetu, která by odpovídala stanoveným kritériím. Na závěr místa prezentují.

4. Jak se liší život na vesnicích a ve městech?

Cíl aktivity: Žáci definují pojem sídlo a popíší rozdíly v životě ve městě a na vesnici.

Žáci pracují ve dvojici na pracovním listu, který se týká výhod a nevýhod života ve městě a na vesnici. Se žáky si definujete pojem sídlo a společně se zamyslíte nad jejich sídelní podobou – od těch nejmenších po ta největší. V přiložené hierarchii je zjednodušený pohled na sídla, který nevychází z klasifikace územních jednotek NUTS (Eurostat), ale slouží zejména mladším žákům pro uvedení do problematiky a základní vysvětlení jednotlivých úrovní osídlení. Poté se žáci zamyslí nad tím komu vyhovuje město a komu vesnice.

5. Co potřebuji ke spokojenému životu?

Cíl aktivity: Žáci pojmenují konkrétní příklady občanské vybavenosti, které mají vliv na výběr bydliště a popíší, jak nedostatek služeb může ovlivnit osídlení Česka.

Různě velká sídla mají různou dostupnost služeb, které jejich obyvatelé využívají. To často bývá také významným faktorem při výběru místa, kde budeme bydlet. V této aktivitě žáci zjišťují, jak daleko to mají k vybraným místům (dětské hřiště, veřejné sportoviště, mateřská škola, základní škola, zubní lékař, poliklinika knihovna, kino, prodejna potravin nákupní centrum). Následně žáci přemýšlí o tom jaká je podle nich ideální vzdálenost míst od bydliště.


6. Život v extrémním prostředí

Cíl aktivity: závisí na konkrétním zadání.

Tato aktivita je zaměřena na práci s textem, konkrétně článek z National Geographic nabízí případovou studii věnující se životu v extrémním prostředí. Je mnoho možností, jak s textem pracovat, přičemž v příručce najdete inspiraci, které lze využít.

Aby práce autorů byla pro učitele co nejužitečnější, budou autoři vděčni za zpětnou vazbu, kterou můžete odeslat pomocí tohoto dotazníkuDOTAZNÍK2 komentáře

Poděkování za spolupráci – ZACHRAŇ ZEMĚPIS · 3. 7. 2022 v 9:43

[…] Radka Nedbalová – za tvorbu článků Jak učit o České republice na druhém stupni?, Kde žijí lidé? – návrh šesti tematických aktivit do výuky […]

Přelidníme planetu? Návrh devíti tematických aktivit do výuky – ZACHRAŇ ZEMĚPIS · 2. 4. 2024 v 7:24

[…] a Michal Staněk. Již jsme vám popisovali první kapitolu této publikace, která nesla název Kde žijí lidé? – a můžete ji stáhnout zde. Nyní si tedy představíme druhou kapitolu, která nese název Přelidníme planetu? V této […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH