Úvod do hospodářství

Publikoval(a) Petr Bárta dne

Hospodářství, resp. ekonomika může být pro žáky obvykle náročné a vzdálené téma, protože obsahuje poměrně dost abstraktních a pro ně tedy těžce pochopitelných pojmů a souvislostí. My jsme se proto rozhodli, že Vám i Vašim žákům toto téma zkusíme více zpřístupnit a usnadnit. Představíme Vám plán dvou vyučovacích hodin, které jsme tomuto tématu věnovali.

Popis první vyučovací hodiny

V první vyučovací hodině jsme žákům představili pojem ekonomika/hospodářství státu a prozkoumal, zda a do jaké míry tento pojem znají nebo co si pod ním představí. Společně jsme si pak pojem srozumitelným způsobem vysvětlili.

Následoval přehled jednotlivých ekonomických sektorů a hospodářské aktivity, které spadají do jednotlivých sektorů. Sektory jsme si napsali do sešitu – zde jsme zvolili frontální výuku především kvůli urychlení práce. Následovalo schéma složení ekonomiky (podíl jednotlivých sektorů na hospodářství – nezakládal se na konkrétním příkladu státu, jde jen o to, aby žáci pochopili, že z těchto výrobních sektorů se skládá celá ekonomika). Po ověření pochopení jsme se pustili do pořádné práce.

V další části hodiny jsme měli pro žáky připravenou powerpointovou prezentaci, která se skládala pouze z velkého množství obrázků s ukázkou různých profesí, které měli žáci zařadit do správného sektoru. Kontrola následovala po každém slidu – především pro ověření toho, že žáci rozdělení do sektorů zvládají. Nejprve měli žáci k dispozici „nápovědu“ v podobě předchozího zápisku. V momentě, kdy sami cítili, že si osvojili rozdělení ekonomických sektorů, měli si nápovědu přikrýt např. papírem. Žákům tato aktivita nečinila přílišné potíže. Případné nejasnosti jsme si spolu ihned vysvětlili. Alternativním uchopením této aktivity by mohlo být např. rozmístění očíslovaných obrázků s profesemi po třídě, kdy by se žáci pohybovali mezi jednotlivými obrázky a zapisovali k nim číslo sektoru. Aktivita zabrala přibližně 15 minut.

Jako další následovala skupinová práce. Žáci byli rozděleni do 5-6 členných skupin, v nichž si měli za úkol vést statistiku. Každý z žáků měl u svých příbuzných (rodičů, prarodičů aj.) určit na základě jejich profese sektor ekonomiky, v němž pracují.* Jeden člen skupiny měl potom zapisovat počet lidí pracujících v jednotlivých ekonomických sektorech. Na tabuli jsme si pak provedli závěrečnou statistiku vyjádřenou v procentech a kruhovém diagramu a porovnali ji se skutečným složením ekonomiky Česka. Pro tuto aktivitu mějte vyhrazeno cca 15 až 20 minut.

*U této aktivity zvažte, zda ji do výuky zařadíte – je možné, že pro některé žáky je téma profese jejich rodičů citlivé a v třídním klimatu, které není bezpečné, by se mohlo stát předmětem např. posmívání a mít pro některé žáky negativní důsledky.

Popis druhé vyučovací hodiny

Na úvod druhé vyučovací hodiny jsme velice rychle zopakovali sektory ekonomiky. Následovala krátká skupinová práce v cca 4 členných skupinách, kdy měli žáci za úkol vymyslet „produkt a jeho cestu napříč ekonomickými sektory“ – pro srozumitelnost jsme uvedli žákům příklad s rybami – rybolov -> výroba rybích konzerv v potravinářském průmyslu -> prodejna ryb a rybích výrobků. Každá skupina poté úspěšně odprezentovala svůj příklad. Cílem bylo znovu si uvědomit rozdělení ekonomických sektorů a zároveň pochopit jejich vzájemnou provázanost. K tomu nám pomohlo i promítnutí schématu z tematického atlasu České republiky od Mgr. Bc. Mariany Hájkové (k dispozici v příloze). Práce ve skupině nám zabrala necelých 10 minut.

Následovalo vypracování pracovního listu, v němž se žáci seznámili s pojmem HDP. Nejprve jsme shlédli námi vytvořené video, v němž je pojem HDP objasněn. Poté žáci pracovali samostatně nebo ve dvojici na vypracování pracovního listu. K dispozici měli žáci probooky, na nichž pracovali s atlas.mapy.cz. Je proto dobré, aby žáci již byli s tímto portálem z dřívější doby seznámeni. Žáci zvládli vypracování listu během cca 25 minut. Závěrečných 10 minut jsme si nechali pro kontrolu pracovního listu a pro závěrečnou reflexi práce a osvojených poznatků.

Veškeré materiály najdete v příloze níže.

Při této aktivitě došlo k naplňování následujících OV v RVP:

Z-9-1-01 žák organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů

Z-9-1-02 žák používá s porozuměním základní geografickou, topografickou
a kartografickou terminologii

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí (…) hospodářské poměry (…) vybraných makroregionů
světa a vybraných (modelových) států

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství

Cíl aktivity:

  1. žák porozumí pojmu hospodářství/ekonomika
  2. žák zná sektory hospodářství, uvede příklad profese pro každý sektor
  3. žák zařadí správně profesi do ekonomických sektorů
  4. žák zná a rozumí pojmu HDP
  5. žák porovnává a hodnotí státy, regiony pomocí ukazatele HDP

Přílohy:

video – Zachraň Zeměpis – Co je to hrubý domácí produkt


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH