Desková hra Hrajina a aplikace Testovací lhota

Publikoval(a) Hana Vavrouchová dne

Pro současnou dobu je příznačný velmi dynamický zábor půdy. Člověk využívá krajinu k uspokojení svých potřeb a přitom často dochází k degradaci či úplné ztrátě cenných ekosystémů. Pro racionalizaci využívání prostoru, které je založeno na principu prevence a zohledňuje synergické a kumulativní vztahy, je potřeba vybavit společnost znalostmi o fungování krajiny (např. o provázanosti zastavěné půdy a zvýšeného rizika povodní v důsledku snížené retenční plochy apod.). S podporou pochopení provázanosti lidských aktivit a stability krajiny je vhodné začít již u mladé generace, například na úrovni základního nebo středního vzdělávání. Právě žáci a studenti byli hlavní cílovou skupinou projektu Vizualizace územních vztahů – nástroj pro pochopení fungování krajiny, který v letech 2019-2021 podpořila Technologická agentura České republiky. Řešitelem projektu byla Mendelova univerzita v Brně (Agronomická fakulta) společně s Masarykovou univerzitou (Pedagogická fakulta).

Stěžejním cílem projektu bylo vytvořit takové výukové nástroje, které budou simulovat vztahy v krajině a fungovat na bázi názorné vizualizace těchto vztahů formou vazby „příčina-následek“ včetně identifikace rizik a možných preventivních opatření (eliminace či úplné odvrácení negativních projevů rizik).

Pomoci pochopit vliv antropogenních aktivit na životní prostředí lze prostřednictvím mnoha nástrojů. Aplikované výsledky tohoto projektu kombinovaly nástroje fyzického charakteru, na které si žáci a studenti mohou sáhnout a které mohou sdílet se svými spolužáky a pedagogy (desková hra Hrajina, pracovní listy) a dále nástroje elektronického charakteru, které mohou většinou využívat samostatně (hra pro Android Hrajina, webová stránka, aplikace Testovací Lhota, mapa hodnotných a problémových míst v krajině včetně možnosti aplikace tohoto přístupu ve svém okolí). Charakteristika výstupů je uvedena níže:

Desková hra HRAJINA má strategický charakter a jejím cílem je posílit odpovědnostní vztah žáků a studentů ke krajině a jejímu využívání.  Hra byla nabízená zdarma základním a středním školám, volnočasovým organizacím a organizacím zaměřeným na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Všechny výtisky jsou v současné době rozebrány. Na základě zpětné vazby od uživatelů hry však bude aktualizována herní koncepce, a pokud se podaří zajistit finanční prostředky, bude k dispozici aktualizovaný dotisk. Hlavními autory hry jsou doktorandi Ing. Pavla Pokorná a Ing. Jan Oulehla z Mendelovy univerzity v Brně. Hra je zaměřena na vysvětlení vztahů a vazeb v krajině  a upozorňuje tak na možné následky antropogenní činnosti, které se mohou přímo i nepřímo v území projevit.  Hra je určena primárně pro věkovou kategorii 12-19 let. Využitelná je ale i napříč generacemi.

Desková hra je určená pro celou třídu. Žáci či studenti se rozdělí do skupin (zemědělci, podnikatelé, spolky, služby, veřejnost) a jejich úkolem je rozvíjet území týmovým rozhodováním v souladu se stanovenými principy. Hlavním principem hry je v průběhu čtyř kol využít území umístěním rozvojových aktivit a zároveň vytvořit stabilní krajinu schopnou reagovat na nepříznivé události (např. povodeň, sucho). Jednotlivé skupiny umísťují své záměry na mapu (herní plán), většina záměrů generuje zisk, který je v průběhu hry využíván dle zvolené strategie (korigované skupinou žáků s postavením „zastupitelstva“, které tvoří vždy jeden zvolený zástupce každé ze skupin obyvatel). Časová náročnost hry je přibližně 1,5–2 hodiny. Součástí hry jsou pracovní listy, které lze využít k vysvětlení složitějších vztahů.

Více informací o hře http://www.hodnotykrajiny.cz/pages/hrajina/hrajina_page.html

Android aplikace dostupná na GooglePlay pod názvem HRAJINA. Hra určená pro mobilní telefony nabízí možnost rozvíjet obec na základě individuálních rozhodnutí v souladu se stanovenými pravidly a čelit možným rizikům využívání území. Vztahy a vazby jsou prezentovány zjednodušeně, ale pochopení „příčina-následek“ nejmladší generací může pomoci racionalizovat využívání území v budoucnu. Hráči se například učí, jaká rizika s sebou přináší zábor půdy, hospodaření na nevhodných pozemcích či jaká preventivní opatření přijímat za účelem snížení projevů sucha či následků povodně.

Dalšími výstupy projektu jsou:

  • aplikace Testovací Lhota (testovací-lhota.cz), která vnikla ve spolupráci s VUT Brno a která umožňuje modelovat vyžívání území se schematizovaným vlivem na životní prostředí,
  • nový web zaměřený na participativní plánování www.hodnotykrajiny.cz, který bude průběžně aktualizován
  • Specializovaná mapa s odborným obsahem: Hodnoty a problémy krajiny očima budoucích uživatelů (pro Jihomoravský kraj). Mapa je dostupná pod odkazem http://www.hodnotykrajiny.cz/pages/mapuj_du_krajinou/mapa.html a obsahuje autentické záznamy hodnotných a problémových míst v krajině, tak jak je interpretovali žáci druhého stupně základních škol a studenti víceletých gymnázií. Pro srovnání jsou zde obsaženy také záznamy studentů vysokých škol relevantních oborů a jejich pedagogů.

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CHCI POMOCI