Krajina – typy krajiny a působení přírodních sil a lidských vlivů v krajině

Publikoval(a) Petr Bárta dne

V tomto článku vám představíme, jak můžete prakticky uchopit téma krajiny v zeměpisu v 6. třídě ZŠ. Tato aktivita na jednu vyučovací hodinu, se mi dobře osvědčila, ačkoliv jsem k ní zpočátku po jejím vytvoření neměl přílišnou důvěru. Ukázala se však být dobrým „otvírákem“ pro další témata – např. hospodářství, lidská sídla a jejich funkce atd. Aktivita je založena na skupinovém brainstormingu a práci na stanovištích.

Očekávané výstupy RVP ZV, které aktivita naplňuje:
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry,
rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků

Co v geografii znamená pojem „krajina“?

Ačkoliv sám nejsem vůbec zastánce používání přesných definic a přesného vymezování pojmů, v tomto případě je dle mě užitečné a důležité žákům přiblížit, co v geografii znamená pojem „krajina“ – tedy alespoň zjednodušeně vysvětlit, že to část zemského povrchu, kde na sebe vzájemně působí přírodní síly a lidská společnost, vzájemně se ovlivňují a tím vznikají různé typy krajiny, které se od sebe vzájemně liší podle toho, jaké síly v té které krajině převažují. Jinak hrozí, že si žáci pod pojmem krajina budou představovat například jenom les nebo louku. Nyní je samozřejmě nutné přetavit teorii v praktickou činnost žáků.

Skupinová práce – 1. část

V první části žáci vytvoří skupiny po 3-4 členech (záleží na množství žáků). Každá skupina dostane soubor 6 zalaminovaných fotografií krajiny, k němž mají přiřadit, o jaký typ krajiny se jedná – na kartě je napsán název typu krajiny a jeho krátký popis (fotografie i kartičky naleznete v souboru v příloze – „stupeň přeměny krajiny“). Průběžně kontrolujte činnost skupin, navazujícím úkolem po správném přiřazení může být seřazení krajin podle toho, jak moc je svou činností ovlivnil člověk. Práce zabere žákům cca 5 minut. Poté s žáky stručně shrňte jejich zjištění, můžete přidat doplňující otázky. V této aktivitě je důležité, aby si žáci uvědomili, že existují různé typy krajiny, kdy každý typ má zároveň odlišnou funkci. Můžete také dospět k závěru, že je možné krajinu rozdělit na dva základní typy – přírodní a kulturní podle toho, který tvořící činitel v krajině převládá.

Skupinová práce – 2. část

Nyní nastává stěžejní část práce. Můžete zvolit „variaci“ na metodu „4 rohů“. Připravte ve třídě 4 stanoviště (podle počtu žáků můžete přidat další) s fotografiemi různých typů krajin (opět naleznete v příloze „snímky krajiny“). Já zvolil výběr dvojic typově podobných krajin „les-hory, vesnice-pole, město-centrum, sídliště, město-průmyslová zóna“. Výběr snímků krajiny je samozřejmě na vás. Ke každému stanovišti mějte připravený prázdný papír A4 pouze s 2 otázkami „Co mohou lidé dělat v této krajině?“ a „Jak tuto krajinu mohou využívat?“

Každá skupina zaujme místo u jednoho stanoviště. Jejich úkolem je na základě prozkoumání fotografie krajiny napsat v časovém limitu 3-5 minut co nejvíce věcí, které zodpovídají ony dvě otázky. Po časovém limitu se skupiny přesunou k následujícímu stanovišti, kde si pročtou odpovědi předchozí skupiny a doplní své vlastní (dosud nenapsané) poznatky. Takto se v časovém limitu maximálně 20 minut protočí všechny skupiny na všech stanovištích tak, aby po vypršení časového limitu došly zpět k počátečnímu stanovišti. Zástupci skupiny představí danou krajinu a přečtou seznam věcí, které skupiny sepsaly. Je dobré společně zobecnit a zestručnit poznatky a zapisovat je na tabuli.

Obrázek 1: Příklady žákovských odpovědí při práci na stanovištích
Obrázek 2: Příklady žákovských odpovědí při práci na stanovištích

Tyto poznatky nám v závěru hodiny poslouží ke shrnutí získaných informací. Žáci by měli dospět ke zjištění toho, co je možné s ohledem na různé typy v krajině dělat a jak lze jednotlivé typy krajiny využívat. Společně jsme s žáky přes kvantum nápadů přišli k základní skutečnosti, že člověk v krajině bydlí, pracuje a tráví v ní volný čas.

Přílohy:

stupně přeměny krajiny – fotky typů krajin

stupně přeměny krajiny – kartičky s popisem

snímky krajiny

otázky ke snímkům krajiny


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH