Kde se inspirovat pro výuku politické geografie?

Publikoval(a) David Hána dne

Politikou jsme všichni každodenně obklopeni a stáváme se na mnoha úrovních jejími aktivními i pasivními účastníky. Pochopit vývoj politiky současného globalizovaného světa a její vliv na náš život a prostor není snadné, podobně jako pochopení našeho možného vlivu na politiku. Politická geografie, která nabízí potřebný přehled v lokálních, národních i globálních tématech a prostorovém rozmístění jevů s jejich vzájemnou propojeností a podmíněností, nám v tom však může pomoci. Způsob její středoškolské výuky, který spojuje jednotlivá geografická témata, může studenty dovést nejen k pochopení současných politických a ekonomických procesů v globalizovaném světě, ale také k motivaci participovat na politickém dění, veřejné správě a obecním životě.

Zásadním problémem výuky politické geografie na středních školách však jsou podle samotných učitelů nedostatečné informace ze současného geografického výzkumu a didaktické materiály, které by přinášely modernější náhled na aktuální témata. Cílem právě ukončeného projektu „Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách“ proto bylo alespoň částečně odstranit tento problém vytvořením výstupů, které nabízí možnosti zapojení současných politicko-geografických témat do výuky. Výsledkem projektu je ucelený soubor materiálů pro výuku politické geografie na středních školách zahrnující certifikovanou metodiku, specializované mapy a širokou škálu různých aktivit a tipů do výuky na webových stránkách projektu, který by měl nejen podpořit výuku politické geografie, ale také propagovat studium a pozitivní obraz geografie mezi středoškolskými studenty i širokou veřejností.

Metodika výuky politické geografie, která byla certifikována Národním pedagogickým institutem, je stěžejní publikací, která rámuje všechny výsledky projektu. Nabízí širokou škálu možností výuky politické geografie, ze které si mohou učitelé vybírat podněty vhodné pro svoji osobní koncepci výuky. Úvodní část metodiky se věnuje vzdělávacímu potenciálu politické geografie a různým způsobům jejího zacílení a obsahového pojetí ve vztahu k vybraným strategickým a kurikulárním dokumentům. Na ni navazuje druhá kapitola s přehledem metod výuky politické geografie, které jsou strukturovány podle vzdělávacích cílů. Třetí kapitola nabízí jejich konkrétní aplikace v ukázkách výukových aktivit různých témat politické geografie, včetně témat ze specializovaných map, které jsou v následující kapitole detailněji rozpracovány pro využití ve výuce. Tato kapitola například představuje, jak pracovat s obsahem mapy, kde najít vhodné zdroje, čemu je možné se hlouběji věnovat, o čem je možné se studenty diskutovat apod.

Specializované mapy pak představují vizuálně poutavý materiál využitelný přímo ve výuce, který se po odborné stránce detailněji věnuje některému z osmi vybraných tematických okruhů politické geografie: geopolitické problémy, evropská integrace, mezinárodní integrace, ohniska napětí a konflikty, migrace, nerovnoměrný ekonomický a sociální rozvoj, lidská práva a politické rozhodování. Aby byly mapy co nejvíce využitelné, byly tyto okruhy stanoveny na základě analýzy kurikula, současné a dlouhodobé relevance témat v politické geografii a požadavků škol na politicko-geografické materiály. Cílem map je prezentace prostorového kontextu daného tématu a provázanosti globální, evropské a české úrovně (pokud je to v daném tématu možné či účelné). Součástí mapového listu je vždy doprovodný odborný text se základními koncepty, metodikou, zdroji a odbornou interpretací mapy. Mapové listy jsou k dispozici i v angličtině, dají se tak využít například při výuce anglického jazyka nebo na bilingvních školách.

Soubor výukových materiálů je pak doplněn prostřednictvím dalších tipů na výukové aktivity na webových stránkách www.geografienasbavi.cz/politicka-geografie, které budou i do budoucna doplňovány a aktualizovány. Webové stránky mimo to představují všechny uvedené výstupy v přehledné a interaktivní formě a pro zájemce z řad studentů přidávají také informace o studiu politické geografie na Přírodovědecké fakultě UK. Právě tyto webové stránky mohou přispět k oslovení širšího publika nejen mezi učiteli geografie na středních, popřípadě i základních školách a v komunitě odborníků zabývajících se geografickým vzděláváním, ale také mezi studenty a širší veřejností se zájmem o sledovanou problematiku. Všechny výstupy projektu jsou navíc využitelné nejen pro středoškolské učitele geografie (a dalších sociálně-vědních předmětů), ale také pro přípravu nových učitelů na univerzitách. Ti pak mohou seznamovat s těmito tématy své studenty a rozšiřovat jim povědomí o současném světě.

Ukázka mapy evropské integrace z vytvořených materiálů

Projekt byl řešený na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za podpory Technologické agentury České republiky (č. TL02000195). V ucelené formě jsou výstupy k dispozici ke stažení také na stránkách řešitelského týmu Centra pro výzkum otázek regionální a politické geografie (REGPOL): https://regpol.natur.cuni.cz/REGPOL-52.html.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH