Význam rozvoje čtenářských dovedností žáků v přírodovědných předmětech

Publikoval(a) Zachraň Zeměpis dne

Geografie či zeměpis, podobně jako ostatní přírodovědné obory, nabízí četné zdroje informací umožňujících rozvoj v mnoha oblastech. Kromě široké nabídky odborných i populárně naučných textů v tištěné podobě máme v dnešním digitálním světě  k dispozici snadný přístup k velkému množství informací s možností jejich rychlého získávání a vyhodnocování, avšak k efektivnímu čtení digitálních textů je nezbytný aktivní a kritický přístup k informacím.

Je třeba umět se v tištěném i v on-line prostředí správně orientovat, vyhledat vhodné zdroje a potřebné údaje, propojovat a analyzovat informace, ověřovat je a dokázat získané údaje či poznatky interpretovat. Čtení tak vyžaduje posuzování pravdivosti, vyhodnocování, hledání souvislostí a zaujetí vlastního stanoviska.

Výuka přírodovědných předmětů poskytuje vhodné příležitosti k využití různých typů autentických textů lineární i nelineární povahy, které obsahují další důležité prvky přinášející důležité informace, např. mapy, grafy, tabulky, schémata, obrázky apod. Vzhledem k široké nabídce témat mají informativní texty navíc potenciál motivovat ke čtení i skupinu žáků, kteří nejsou pravidelnými čtenáři a dosahují nižší úrovně čtenářských dovedností a jsou vhodné pro rozvoj komplexnějších čtenářských postupů, přičemž zároveň napomáhají dosažení oborového cíle.

Kritické posuzování a uvažování patří již k pokročilejším čtenářských postupům. Na význam zmíněných čtenářských dovedností poukazují také mezinárodní šetření výsledků žáků, jejichž realizátorem v Česku je Česká školní inspekce.

Inspirace z mezinárodních šetření

Mezinárodní šetření výsledků vzdělávání slouží především jako prvek externího hodnocení českého vzdělávacího systému a nabízí možnost porovnání s dalšími rozvinutými zeměmi. Pravidelné a dlouhodobé zapojování České republiky umožňuje sledovat vývoj ve výsledcích žáků včetně mapování jejich silných a slabých stránek.

Kromě vlastních informací o výsledcích v mezinárodním srovnání Česká školní inspekce připravuje a zveřejňuje k jednotlivým šetřením publikace s uvolněnými testovými úlohami, které byly v daném šetření použity. Tyto úlohy totiž mohou být zajímavou didaktickou inspirací zejména pro učitele, kteří s nimi mohou pracovat přímo ve výuce.

Možnosti využití různých typů textů v mezipředmětovém kontextu přibližuje například publikace PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností – úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti. Najdete ji spolu s obdobnými publikacemi k šetřením PIRLS a TIMSS na webových stránkách České školní inspekce (https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy).

Vybrané testové úlohy z mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA jsou spolu s uvolněnými testovými úlohami z národního zjišťování výsledků žáků veřejně dostupné v elektronické podobě v rámci modulu InspIS SET (https://set.csicr.cz). V rámci tzv. školního testování, které je dostupné všem školám, je možné pracovat s jednotlivými testovými úlohami i připravenými testy. V rámci tzv. domácího testování, do kterého má přístup kdokoli, je možné pracovat s připravenými testy.

Vzdělávání pro učitele

Nad rámec vydaných publikací Česká školní inspekce nabízí pro pedagogy vzdělávací programy zaměřené na inspirace pro rozvoj čtenářských, přírodovědných a matematických dovedností žáků.

Záměrem je nabídnout inspiraci k podpoře motivace žáků ke čtení, k jejich aktivizaci a k rozvoji čtenářských dovedností v mezipředmětovém kontextu s konkrétními ukázkami pracovních listů a vyučovacích postupů včetně možností využití gradovaných úloh a badatelsky orientované výuky.

Vzdělávací moduly jsou nabízeny on-line i prezenčně, účast na nich je zcela zdarma a v nabídce jsou programy jak pro oba stupně základních škol, tak pro střední školy.

Informace k aktuální nabídce vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj žákovských dovedností s využitím úloh uvolněných z mezinárodních šetření najdete na webových stránkách České školní inspekce v části věnované metodické podpoře škol (https://csicr.cz/cz/Metodicka-podpora-skol/Metodicka-podpora-skol).

Autory článku jsou:

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA – náměstek ústředního školního inspektora

PhDr. Josef Basl, Ph.D. – vedoucí oddělení mezinárodních šetření České školní inspekce

Mgr. Zuzana Janotová – oddělení mezinárodních šetření České školní inspekce


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH