Migrace – tipy do výuky

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

Jistě budete souhlasit, že téma migrace je v dnešní době velmi aktuální a to hlavně díky velkému mediálnímu zájmu o tuto problematiku. Zároveň je to však dle mě docela ožehavé téma, které v Česku velmi rezonuje a názory na něj se velmi různí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nahrát podcast s Terezou Freidingerovou, která se tomuto tématu dlouhodobě věnuje. Podcast můžete najít zde – https://youtu.be/nTBXIHttd6U. Ve zmíněném podcastu zazněly tipy do výuky, které najdete vypsány v tomto článku. Jedná se o aktivity, které vznikly hlavně díky organizaci Člověk v tísni.

1. Příručka Bohuš a Dáša: Tváří v tvář migraci

Prvním tipem je učitelská příručka, která vznikla hlavně díky organizaci Člověk v tísni. Příručka vám poskytne návrhy aktivit, díky kterým žáci porozumí rozdílu mezi migrantem a cizincem. Příručka pracuje také se zásadními otázkami spojenými s migrací. Například proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným přechodem státní hranice nebo pašováním lidí? Aktivity jsou navrženy pro žáky od 14-19 let a vždy obsahují podrobný popis realizace. V příručce najdete 8 aktivit a před každou aktivitou navíc najdete i úvodní text, který Vám, či vašim žákům umožní se hlouběji ponořit do dané problematiky. Je nutné dodat, že publikace vznikla v roce 2015, takže je vždy třeba zohlednit vše, co se stalo ve světě poté.

Publikace - Člověk v tísni

Příručka obsahuje tyto aktivity:

A) Migrace od A do Zet (90 minut)

Aktivita si klade tyto cíle – Žák se orientuje v základních pojmech souvisejících s migrací a dokáže je vysvětlit (migrant, ekonomický migrant, „expat“, uprchlík, osoba s doplňkovou ochranou apod.). Žák přiřadí k pojmu migrace slova, která s ním významově souvisí (např. azyl, běženec, uprchlík apod.). Žák sleduje vývoj současné migrační vlny, prezentuje svá zjištění před spolužáky.

B) Mám, nebo nemám? Rozhodování o migraci… (45 minut)

Aktivita si klade tyto cíle – Žák rozumí pojmům push faktor a pull faktor. Žák si je vědom, že důvody pro odchod ze země mohou být vnějšího rázu, ale mohou být i v osobní rovině. Žák přemýšlí nad otázkou, za jakých okolností by se on sám mohl stát migrantem.

C) Chtěli jsme pracovní sílu a oni přišli lidé (90 minut)

Aktivita si klade tyto cíle – Žák prozkoumá důvody, proč jsou ve státech s rostoucí ekonomikou nabízeny nechtěné
pracovní pozice zahraničním pracovníkům. Žák zmapuje téma obsazení špatně placené pracovní pozice z pohledu zahraničního pracovníka, který ji zastává, i státu, kam pracovník přichází. Žák nachází argumenty pro svá tvrzení.

D) Migrace místo (rozvojové) pomoci? (45 minut)

Aktivita si klade tyto cíle – Žák zdůvodňuje své stanovisko a porovnává ho se stanovisky druhých. Žák objasní negativní i pozitivní dopady migrace v zemích původu přistěhovalců (migrantů).

E) Cesta do neznáma (60 minut)

Aktivita si klade tyto cíle – Žák rozumí pojmu neregulérní migrace a umí ho vysvětlit. Žák rozumí negativní konotaci pojmu nelegální v souvislosti s použitím pojmu migrace. Žák se seznámí s příběhem člověka, který má zkušenost s neoprávněnou (neregulérní, či neregistrovanou) migrací. Žák získá povědomí o rizicích spojených s neoprávněným přechodem státních hranice i pašováním lidí.

F) Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale (90 minut)

Aktivita si klade tyto cíle – Žáci vysvětlí pojem novodobé otroctví a uvedou, jak tento fenomén souvisí s migrací. Žáci uvedou příčiny, důsledky a možná řešení novodobého otroctví. Žáci sepíší zprávu/text související s tématem hodiny (sami si zvolí jeho formu a adresáta).

G) Uprchlíci: pocity, pojmy a úmluvy (60 minut)

Aktivita si klade tyto cíle – Žák reflektuje svůj vztah k domovu a vcítí se do situace, kdy by ho musel nedobrovolně
opustit. Žák rozumí pojmu uprchlík a jeho právní definici obsažené v mezinárodních úmluvách. Žák kreativně ztvární pojmy související s problematikou nedobrovolné migrace.

H) Žirafa a slon aneb Jak postavit dům (75 minut)

Aktivita si klade tyto cíle – Žák diskutuje a naslouchá argumentům druhého. Žák vyjádří svůj postoj a zdůvodní jej. Žák se vcítí do postav bajky a porovná potřeby hlavních aktérů. Žák reflektuje odlišnost každého z nás a naléhavost adaptability (vzájemného přizpůsobování).

Odkaz na stažení publikace: https://www.clovekvtisni.cz/bohous-a-dasa-tvari-v-tvar-migraci-740pub

2. Aktivita – 100 let českých zemí v pohybu

Jedná se o aktivitu, která je navržena na 45 minut a je určena pro žáky druhého stupně a středních škol. Žáci se v aktivitě zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku Československa. Jejich úkolem je odhadovat příčiny a následky některých významných událostí z historie státu, které pohyb obyvatel ovlivnily. Dále zkoumají infografiku a sledují trendy a souvislosti, které jsou s migrací u nás spojeny.

Aktivita si klade tyto cíle – Žák posoudí pravdivost předložených tvrzení, která se vztahují k migraci na území naší země. Žák najde ve složitějším schématu potřebné informace a ověří pravdivost daných tvrzení.

Odkaz na podrobný popis aktivity – https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/vyukove-lekce/100-let-ceskych-zemi-v-pohybu-54le

3. Příručka Být v obraze 2: Mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků

Příručka mediálního vzdělávání Být v obraze 2 je určena učitelům vyšších ročníků ZŠ a SŠ, kterým nabízí širokou škálu aktivit zaměřených na posilování mediální gramotnosti žáků. Příručka, jenž vznikla ve spolupráci Jednoho světa na školách a Variant – Programu migrace obsahuje 25 audiovizuálních lekcí do výuky.

Kromě Kovyho mediálního ringu a aktivit k pěti klíčovým otázkám zde najdete i pět aktivit věnujících se mediálnímu obrazu migrace v českých médiích, na nichž mají studenti možnost si uvědomit, že jednotlivá mediální sdělení (nejen) o migrační tematice nikdy nemohou zprostředkovat úplný obraz reality (selektivita) a také skutečnost, že různí lidé interpretují stejné mediální sdělení rozdílně (interpretace) na základě vlastních zkušeností, hodnot a názorů. Krom toho příručka obsahuje i aktivity zaměřené na jiná témata než migrace.

Odkaz na stažení publikace: https://www.clovekvtisni.cz/byt-v-obraze-2-medialni-vzdelavani-s-vyuzitim-audiovizualnich-prostredku-1232pub

Bonus – Aktivita největší přání – domov v batůžku (pro 1. stupeň)

V této aktivitě se děti vžijí do situace Rahímy z Afghánistánu, která byla nucena opustit svůj domov. Aktivita je primárně určena pro žáky prvního stupně a je navržena na 45 minut. Lze ji doplnit výtvarnou činností, v tom případě je však časový rozsah aktivity 90 minut. Žáci se nejprve zamýšlejí nad tím, co domov znamená pro ně, dále se věnují příběhu Rahímy a přemýšlí, jak mohl vypadat její domov a proč jej musela opustit. V druhé části lekce se děti samy rozhodují, co by si vzaly na cestu a téma zpracovávají výtvarně.

Aktivita si klade tyto cíle – Žáci porozumějí situaci, ve které se ocitla Rahíma, rozvíjejí schopnost empatie. Dokážou se rozhodnout a vybrat omezený počet věcí, které by si vzali, pokud by museli náhle opustit svůj domov. Výtvarně vyjádří, co pro ně znamená domov.

Odkaz na podrobný popis aktivity – https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/vyukove-lekce/nejvetsi-prani-domov-v-batuzku-28le


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH