Haiti vs. Dominikánská republika – případová studie

Publikoval(a) Petr Bárta dne

V této aktivitě žáci prozkoumají na příkladu Haiti a Dominikánské republiky důvody, které mohou vést k tomu, že dvě země na jednom ostrovu mohou být natolik rozdílné. Výsledné zjištění by samozřejmě mělo žákům pomoci uvědomit si, že v geografii existují určitá obecná pravidla nebo zákonitosti. Při této práci žáci uplatní samostatnou i skupinovou práci, k jejímuž úspěšnému zvládnutí je nutné významné přispění všech členů skupiny. Práce je koncipována částečně badatelskou metodou, přičemž průvodní je badatelská otázka „Proč je situace na Haiti tak špatná?“. Těžiště práce vychází z práce s textovým zdrojem (novinový článek), žáci si však vyzkouší práci i s dalšími zdroji. Práce se dá zvládnout během 45 minut, tedy jedné vyučovací hodiny.

Aktivita naplňuje následující očekávané výstupy:

Z-9-2-04 žák porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv
na přírodu a na lidskou společnost

Z-9-3-04 žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou
nastat a co je příčinou zásadních změn v nich

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních světových regionech

Z-9-5-03 žák uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních
a společenských vlivů na životní prostředí

Letecký snímek zachycující hranice Haiti (vlevo) a Dominikánské republiky (vpravo) – patrné je velké odlesnění haitské části.
Zdroj: https://www.unep.org/news-and-stories/story/haiti-and-dominican-republic-jointly-counter-environmental-degradation-and

Metodika

Žáci pracují s článkem „Prokletá země“ z týdeníku Respekt, který se komplexně věnuje problémům Haiti, přičemž pátrá po jeho příčinách a zároveň též srovnává Haiti se svým bohatším sousedem Dominikánskou republikou. I přesto, že je článek staršího data (2010), informace a fakta v něm jsou obecně platná pro Haiti i dnes. Případně tím máte prostor žákům zadat práci navíc v podobě vyhledání aktuálních informací o Haiti, či jim můžete informace sdělit vy.

Jelikož je článek velmi rozsáhlý, rozdělil jsem ho na 3 části (viz příloha). Žáci tak pracují v 3členných skupinách, v každé z nich si mez sebou rozdělí jednotlivé části článku. Ke každému článku se vztahují otázky, které by žáci měli zvládnout zodpovědět. Následně si společně ve skupině shrnou poznatky, které o Haiti z článku získali. Tato část by měla zabrat přibližně 25 minut.

Potom žáci společnými silami vypracují pracovní list věnující se rozdílu mezi Haiti a Dominikánskou republikou a zodpovězením ústřední otázky „Proč je situace na Haiti tak špatná?“, na kterou by měli najít 5 různých důvodů. Žáci by si tak měli uvědomit touto aktivitou vliv přírodních sil a společnosti na ostrov Hispaniola – resp. Haiti a jejich vzájemnou podmíněnost. Na závěr práce by nemělo chybět společné shrnutí – především společného pracovního listu. Hodinu můžete doplnit například přehledným srovnáním obou zemí s pomocí vybraných statistických údajů dostupných zde, příp. promítnout žákům část videa dostupného na téže stránce. Na internetu lze také dohledat letecké snímky hranic obou zemí, které velmi dobře dokumentují odlesnění haitské části ostrova.

Závěr

Aktivita je zaměřena na rozvoj čtenářských gramotností u žáků při práci s novinovým článkem a také na rozvíjení soft skills při skupinové práci. Níže v příloze najdete všechny materiály k práci.

Přílohy

Část 1 – Bohatý soused

Část 2 – Politika břicha

Část 3 – Když zapomene Bůh

Společný pracovní list


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH