Metodika pro práci s mapou ve výuce

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

Žijeme v době velmi dynamicky se rozvíjející společnosti. Ruku v ruce s tímto rozvojem a proměnami společnosti se mění také její vzdělávací priority. Mění se jak požadavky na absolventy základních škol po povinné školní docházce, tak i na absolventy škol středních či vysokých. Přičemž pro všechny aktéry vzdělávacího procesu je značně obtížné, mnohdy až nemožné, flexibilně na tyto proměny reagovat. Z tohoto důvodu se vzdělávání vyznačuje značnou setrvačností a důrazem na tradiční pojetí s velmi pozvolně se prosazujícími inovacemi.

Nejinak je tomu i ve výuce zeměpisu, která se proměňuje od faktografického encyklopedického pojetí přes cestovatelské poznávání zajímavostí světa až k modernímu pojetí zeměpisu jako předmětu rozvíjejícímu myšlení žáků. Všechny tyto fáze vývoje školního zeměpisu mají společné to, že v nich mapy vždy hrály zásadní roli. Je však více než zřejmé, že práce s mapami se proměňuje s ohledem na proměnu celého předmětu. A mění se také mapy. Velmi rychle se rozvíjející metody tematické kartografie již delší dobu pronikají i do školní kartografické tvorby a rozšiřují tak vzdělávací potenciál atlasů. Mapy tak již nejsou pouhými ilustracemi opakujícími informace obsažené v doprovodném textu, nákresy polohy různých objektů, jevů či procesů anebo pomocníky, díky kterým dokážeme úspěšně dorazit z jednoho bodu do druhého. Mapy jsou dnes vnímány jako komplexní nástroj, který vyučujícím usnadňuje (a v mnoha případech i umožňuje) rozvoj geografického myšlení žáků, tedy dosažení hlavního cíle geografického vzdělávání. Cíle, jehož naplnění pomáhá formovat komplexního jedince, schopného racionálně a zodpovědně jednat v prostoru.

Bohužel pojetí mapy jako nástroje rozvoje myšlení je stále poměrně slabě zastoupeno, což může být důsledkem absence metodických pokynů, které by vyučujícím pomohly rozvinout takový způsob výuky a přenést jej do školní praxe. S vědomím zmíněné absence se kolektiv autorů rozhodl k sepsání metodiky, jejímž hlavním cílem je využít poznatků empirického výzkumu (který v českém i zahraničním prostředí výrazně přispěl k poznání principů práce s mapou), seznámit s těmito poznatky školní veřejnost a rozpracovat způsoby jejich implementace do výuky.

Záměrem autorského kolektivu bylo v této metodice souhrnně předložit veškeré informace, které by mohli vyučující při rozvoji práce s mapou u svých žáků potřebovat. Důraz byl kladen na to, aby byl obsah uzpůsoben potřebám základních a středních škol.

V metodice tedy najdete:

  • Vysvětlení jak popsat mapu a jednotlivé druhy map, se kterými se lze nejčastěji setkat ve školní praxi i mimoškolním životě.
  • Popis veškerých náležitostí, jež by měla mapa mít, abychom její obsah špatně neinterpretovali.
  • Informace o častých chybách, desinterpretacích či miskoncepcích, které se v souvislosti s danými druhy map vyskytují.
  • Požadavky kurikulárních dokumentů na práci s mapou
  • Náměty ke koncipování vlastní výuky, vlivu osobního pojetí učitele i dalších faktorů.
  • Popis jak sestavit otázky na práci s mapou.
  • Ukázka učebních úloh pro práci s mapou.
  • Podrobný popis deskové didaktické hry, kterou jsme prezentovali zde.
  • Popis online vzdělávací aplikace mapovedovednosti.cz, kterou lze využít ve výuce.

Věříme, že tato publikace najde cestu především k vyučujícím, pro něž se stane inspirativním zdrojem informací i námětů pro vlastní výuku a rozvoj vlastního pojetí výuky. Nepovažujeme za nezbytné, abyste přečetli celou metodiku od začátku do konce. Spíše bychom uvítali její praktické využití, kdy si vyučující prostuduje tu část metodiky, která jej aktuálně zajímá a u které se domnívá, že by mu pomohla v jeho dalším profesním rozvoji. Změnit způsob výuky není jednoduché. Jedná se o dlouhodobý proces, který však dává smysl. Přejeme mnoho zdaru a vytrvalosti všem, kteří se k tomu odhodlají.

Autoři metodiky: Martin Hanus, Lenka Havelková, Tereza Kocová,Veronika Bernhäuserová, Kristýna Štolcová,Karolína Fenclová, Marek Zýma

Odkaz na stažení metodiky http://mapovedovednosti.cz/docs/metodika_mapovedovednosti.pdf

Odkaz na online vzdělávací aplikaci zaměřenou na mapové dovednosti http://mapovedovednosti.cz/app_v2.php


1 komentář

Webináře – Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map a adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků od Martina Hanuse – ZACHRAŇ ZEMĚPIS · 14. 3. 2023 v 19:52

[…] Tento článek Vám krátce představí dva webináře, které vznikly v rámci projektu SYPO a z nichž můžete čerpat inspirace pro výuku zeměpisu. Další webináře od tohoto projektu najdete na YouTube kanálu –Projekt SYPO. Zároveň se k tématu vážou články Mapovedovednosti.cz – desková hra pro výuku kartografie a Metodika pro práci s mapou ve výuce. […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH